Kontakt

Ing. Soňa Markechová

Kustód zbierky
Predsedníčka OZ JS RETRO 
 
+421 918 956 504

e-mail: info@jawa-stadion.com / jawastadioncollection@gmail.com

FB: /jawastadioncollection/

Youtube: JAWASTADIONCOLLECTION

Občianske združenie JS RETRO:

IČO: 42357551
DIČ: 2024070400
IBAN: SK67 8330 0000 0023 0153 9324

JS RETRO

Aktivity JAWA – STADION Collection zastrešuje činnosť občianskeho združenia JS RETRO.  Občianske združenie JS RETRO je dobrovoľné občianske združenie odborníkov a záujemcov o históriu a kultúru, ako aj osôb so záujmom o zviditeľňovanie a rozvoj historického, kultúrneho a národného povedomia na Slovensku, rozvoj kultúrnosti a kultúrnych a vzdelávacích aktivít všetkých vrstiev obyvateľstva. Občianske združenie je samostatným, otvoreným, apolitickým a nezávislým občianskym združením.

Cieľom činnosti združenia je združovať občanov za účelom podpory, rozvoja a prezentácie histórie a kultúry, ako aj zachovania a ochrany zbierkových predmetov a duševného vlastníctva jedinečnej historickej, kultúrnej, umeleckej  alebo vedeckej hodnoty.

Občianske združenie dosahuje svoje ciele najmä prostredníctvom týchto aktivít:

 • Organizovanie výstav, kultúrnych podujatí a súťaží
 • Podpora kultúry a histórie prostredníctvom zvyšovania povedomia u detí a mládeže, ako aj širokých vrstiev obyvateľstva
 • Podpora publikačných činností, vydávanie odborných publikácií zameraných na históriu a kultúru
 • Zastupovanie, prezentácia a zviditeľňovanie zbierkových predmetov, duševného vlastníctva, ako aj predmetov, ktoré nie sú súčasťou zbierok, ale priamo alebo nepriamo súvisia s históriou alebo kultúrou
 • Organizačné zabezpečovanie a uskutočňovanie seminárov, školení, vzdelávacích programov, výstav a vernisážií  v súlade s cieľmi združenia
 • Podpora originálnych projektov zameraných na rozvoj kultúry a histórie
 • Vstupovanie do medzinárodných organizácií , podieľanie sa na ich projektoch

Občianske združenie bude ďalej:

 • Prispievať k budovaniu pozitívneho prístupu ľudí k histórii, kultúre a národnému povedomiu
 • Podporovať výstavnú činnosť predmetov súvisiacich s históriou a kultúrou
 • Propagovať výsledky svojej činnosti na Slovensku a v zahraničí
 • Podporovať spoluprácu s mladou generáciou
 • Podporovať spoluprácu s múzeami a galériami na Slovensku, ale aj v zahraničí